Persondatapolitik

 

Denne persondatapolitik gælder for Hubertushuset A/S herunder hubertushuset.com

 

Hubertushuset er underlagt den til enhver tid gældende persondatalov og enhver behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven.  Hubertushuset er i medfør af persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunder og besøgende på vores hjemmeside og i vores butik.

Nedenfor beskriver vi hvilken type af oplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler disse, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

 

Hvem er vi, og hvordan kan du kontakte os?

Navn: Hubertushuset A/S

Adresse: Roskildevej 230, 4100 Ringsted

Telefon: 57611360

CVR-nr. 12515596

E-mail: info@hubertushuset.com

Web: hubertushuset.com

  

Kontakt vedrørende databeskyttelse:

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os:

 • E-mail: info@hubertushuset.com: Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
 • Brev: Skriv til ovennævnte postadresse att.: GDPR-koordinator

  

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du gennemfører køb i webshoppen
 • Når du køber fysisk i vores butik
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du deltager i konkurrencer
 • Når du kommunikerer med os

 

Vores behandling af personoplysninger:

De oplysninger som vi behandler om dig kan omfatte:

 • Almindelige personoplysninger
  • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
  • Købshistorik.
  • Betalingshistorik, betalingsoplysninger.
  • Oplysninger der indgår i vores korrespondance med dig.

 

 • CPR-nummer
  • Samtykkeerklæring til politiet i forbindelse med ansøgning om våbentilladelser
  • Indskrivning i lovpligtig våbenbog ved køb og salg af våben/våbendele
  • Indberetning til politiet omkring køb og salg af våben/våbendele


Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendigt at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. 

 

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysninger ovenfor til at meddele os dine ændringer.

  

Formål og retsgrundlag:

Vores databehandlinger har følgende formål:

 • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
 • Administration af kundeforholdet, vedligeholdelse samt løbende samhandel
 • Besvarelse af dine henvendelser
 • Fremsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale samt øvrige markedsføringstiltag.
  Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kontakter dig uden, at du har afgivet samtykke først.
 • Statistisk og analyse.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelseslovens § 6 stk. 1. jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten.
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelseslovens § 6 stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af de øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6 stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra f, om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen er hensynet til at fremme Hubertushusets forretning og tilbyde kunder den bedste service og gode tilbud.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit samtykke eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
 • Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6 st. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e, om behandling, som er nødvendige af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysninger anvendes ikke til andre formål end ren statistik.

 

Kategorier af modtagere:

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Bankforbindelse i forbindelse med administration af betalinger
 • Inkassobureauer
 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger
 • Betalingsformidlere: Nets som er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende krav for betalingsindløsere, herunder krav til sikkerhed.
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler.

  

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed:

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Sletning:

Vi sletter oplysninger om dig, når de ikke længere er nødvendige.

 

Hubertushuset A/S følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme oplysninger i op til 5 år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt.

 

Dine rettigheder:

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik.

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest 1 måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

 

Dine rettigheder:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret).
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringerne eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Ret til sletning.
  Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
 • Ret til begrænsning af behandling.
  Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vi behandler, kan du anmode om at begrænse behandlingen af oplysninger, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysninger er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysninger med dit samtykke eller med henblik på retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.
  Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Ret til indsigelse.
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til at få oplysninger om nye formål.
  Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne persondatapolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage.
  Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandler oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af denne behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål - eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring - vil denne behandling fortsat kunne finde sted.

  

Brug af Cookies:

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

Du kan afvise lagring af cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Eftersom en cookie lagres hos dig, er det altid mulig for dig at se, ændre eller slette disse cookies.

  

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www. datatilsynet.dk.

 

 

Hubertushuset A/S | Roskildevej 239 | 4100 Ringsted | Info@hubertushuset.com | +45 57 61 13 60